Sønderborg Kommune satser på klimatilpasning i nye lokalplaner

Foto: Sønderborg Kommune.
dato

Nye lokalplaner i Sønderborg Kommune har fokus på fremtidens regnmængder

Sønderborg Kommune er nu i gang med at implementere nye lokalplaner for både bolig- og erhvervsområder med et skærpet fokus på stormflodsbekyttelse samt større regnmængder, skybrud, og højtstående grundvand. Dette tiltag kommer i kølvandet på stigende bekymringer over klimaforandringernes konsekvenser, især i relation til vandhåndtering inden for kommunens grænser.

I kernen af denne beslutning ligger en detaljeret Klimatilpasningsplan, der beskriver de forventede konsekvenser af klimaforandringer, primært øgede vandmængder. Disse forventninger inkluderer en belastning af de eksisterende kloaksystemer samt en øget risiko for skadesgørende overfladevand, der kan påvirke infrastrukturen, boliger og erhverv negativt.

Teknik-, By- og Boligudvalget har aktivt behandlet fire nye lokalplaner med integrerede vandhåndteringsplaner. Hensigten er at håndtere regnvand på en innovativ og sikker måde, minimere risikoen for oversvømmelser og sikre en bæredygtig udvikling af kommunen.

Et særligt fokus har været på lokalplanen for et nyudviklet boligområde ved Hundsbjerg/Buskmosevej, beliggende mellem Gråsten og Rinkenæs. Her inkluderer planerne specifikke vandhåndteringsstrategier designet til effektivt at forebygge eventuelle oversvømmelser.

Desuden er tre nye lokalplaner igangsat for at adressere og mitigere risikoen for oversvømmelser i særdeleshed. Disse omfatter et nyt boligområde ved Klinting i Vollerup, et nyetableret erhvervsområde i Sønderborg Nord, samt et areal bestemt for en ny dagligvarebutik ved Piledamsvej/Nordborgvej i Havnbjerg, alle med integrerede vandhåndteringsplaner.

Endelig har kommunen godkendt en ABC-kategorisering af lokalplanerne. Dette tiltag er udformet for at effektivisere processtyringen samt sikre, at projekter gennemføres baseret på deres kompleksitet og de specifikke udfordringer, de rummer, især i lyset af klimaforandringerne.

Dette nye fokus i Sønderborg Kommunes lokalplanlægning forener miljømæssig ansvarlighed med urban udvikling og tegner et ambitiøst billede af fremtidens håndtering af vand og vejrlig. Det markerer en signifikant og nødvendig tilpasning til de ændrede klimabetingelser.

http://us4.campaign-archive.com/?u=5f3762aadd5d312003cf9cc61&id=49866f86d9

Kilde: Sønderborg Kommune